Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
(zwany dalej Regulaminem)
obowiązujący od dnia 23 kwietnia 2015 roku

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszym na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204) Comfortrent Sp. z o.o. z siedzibą w Kryspinowie, 97a, 32-060 Liszki wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000545920 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP: 9442247860, nr REGON: 36090821000000 ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa: rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postepowania reklamacyjnego.
 3. Niniejszy Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej www.comfortrent. pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego Regulaminu może być zapisany na dysku/nośniku informacji i wydrukowany.

2 DEFINICJE

Definicja pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:

 1. Środki komunikacji elektronicznej– rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych pomiędzy systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczty elektronicznej.
 2. Adres elektroniczny– oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiający porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 3. Serwis– system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem www.comfortrent.com.pl, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami.
 4. Strony-Usługodawca i Usługobiorca oraz Wynajmujący i Klient.
 5. Usługodawca/ Wynajmujący– Comfortrent Sp. z o.o. z siedzibą w Kryspinowie, 97a, 32-060 Liszki wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000545920 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP: 9442247860, nr REGON: 36090821000000.
 6.   Usługobiorca- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych prawem, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca, lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 7. Świadczenie usługi drogą elektroniczną wykonanie usługi świadczonej bez obecności stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dn. 16 lipca 2004 r.- prawo telekomunikacyjne.
 8. Usługa Elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 9. Formularz Zamówienia- Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy o najem, w tym w szczególności sposobu dostawy Samochodu i płatności.
 10. Samochód– dostępna w Serwisie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy o najem pomiędzy Klientem, a Wynajmującym.
 11. Klient- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych prawem, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła, lub zamierza zawrzeć Umowę o najem z Wynajmującym.
 12. Konsument- Klient będący osobą fizyczną, zawierający, lub zamierzający zawrzeć Umowę o najem  w Serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U.1964.16.93).
 13. Umowa o najem– umowa o najem Samochodu zawierana pomiędzy Klientem, a Wynajmującym za pośrednictwem Serwisu.
 14. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o najem Samochodu z Wynajmującym.
 15. Ogólne warunki najmu Samochodu- Ogólne warunki najmu samochodu stanowiące integralną część Umowy o najem udostępnione przez Wynajmującego za pośrednictwem strony internetowej www.comfortrent.com.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

3 WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Usługobiorcę z Usługi elektronicznej za pośrednictwem Serwisu.
 2. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, który stanowi integralną część zawieranej z Usługobiorcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi elektronicznej. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę strony www.comfortrent.com.pl  umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron.
 4. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług elektronicznych wskutek zakończenie korzystania przez Usługobiorcę z Usługi elektronicznej nie wpływa na ważność i skuteczność złożonego przez Klienta Zamówienia w sposób określony w par. 4 niniejszego Regulaminu.
 5. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę za pośrednictwem Serwisu jest nieodpłatne.

4 USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. W Serwisie dostępne są następujące usługi elektroniczne: Formularz Zamówienia.
 2. Formularz Zamówienia- korzystania z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wypełnienia pierwszego pola dotyczącego warunków składanego Zamówienia w Formularzu Zamówienia w Serwisie.
 3. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie trzech kolejnych warunków: (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) akceptacji Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez kliknięcie pola „Akceptuję Regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Regulaminem”.  (3) kliknięciu pola „Rezerwuj”- do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, telefon, miasto/kraj, nr rejsu/lotu, wiek kierowcy, czas posiadania prawa jazdy w latach, e-mail.
 4. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
 5. Za pośrednictwem Formularza Zamówienia, po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia zgodnie z par. 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu po kliknięciu pola „Rezerwuj”, dochodzi do złożenia przez Klienta oświadczenie woli zmierzającego bezpośrednio do zawarcia Umowy o najem Samochodu z Wynajmującym.
 6. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi przez Usługodawcę stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Usługodawcy otrzymania Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji oraz  potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 7. Zawarcie Umowy o najem pomiędzy Klientem, a Wynajmującym następuje w formie pisemnej w chwili odbioru Samochodu ze wskazanego w Zamówieniu punktu odbioru.
 8. Opłaty za realizację Zamówienia złożonego za pośrednictwem Formularza Zamówienia są zgodne z cennikiem stanowiącym integralną część Ogólnych warunków najmu Samochodu widocznym w Serwisie i obowiązującym dla danej Umowy o najem. O łącznej wartości Zamówienia oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat- o obowiązku ich uiszczenia- Klient jest informowany w Serwisie w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili  wyrażenia przez Klienta oświadczenia woli zmierzającego bezpośrednio do zawarcia Umowy o najem oraz w treści wiadomości e-mail przesłanej przez Usługodawcę, stanowiącej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemie teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
 • Posiadanie konta e-mail i dostęp do poczty elektronicznej,
 • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 13.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 7.0.1 lub wyższej, Opera w wersji 11.0  lub wyższej, Safari w wersji 5.0 lub wyższej;
 • Dowolna rozdzielczość ekranu,
 • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 1. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, który nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 5, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania aplikacji i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.

5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu Usługobiorca może składać na adres:
 • pisemnie na adres: Comfortrent Sp. z o.o. z siedzibą w Kryspinowie, 97a, 32-060 Liszki
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@comfortrent.com.pl
 1.  Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w  szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, (2) żądania Usługobiorcy oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację.
 2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.

6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją  postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, zakresie i w oparciu o zasady wskazane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 roku, Nr 133, poz. 883).
 2. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy następuje za jego zgodą w celu umożliwienia mu korzystania z Serwisu za zgodą udzielaną w trakcie składania Zamówienia.
 3. Klient/ Usługobiorca ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania swoich danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem obowiązujących przepisów albo są już zbędne do realizacji zawartych Umów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 roku, Nr 133, poz. 883).

8 ANULOWANIE, ZMIANA REZERWACJI, REKLAMACJE

I.

1.Klient ma możliwość anulować lub zmienić rezerwację bez ponoszenia kosztów do 48 godzin przed planowanym przyjazdem.

2. Aby anulować lub zmienić rezerwację należy wysłać wiadomość e-mail na adres: info@comfortrent.com.pl bądź zadzwonić pod nr tel: +48-734-426-000 na 48h przed planowanym przyjazdem.

3. W przypadku anulowania rezerwacji zwrot płatności jest realizowany w ciągu 14 dni.

II.

1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji, którą można zgłosić pisemnie pocztą tradycyjną bądź elektroniczną.

2. Wysyłając reklamację należy dokładnie opisać występujące wady w działaniu Serwisu lub w zakresie świadczenia Usługi Pośredniczenia.

3. Reklamacje rozpatrywane się w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

4. Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego takim samym sposobem jakim przesłał zgłoszenie reklamacyjne.

III.

 1. W czasie korzystania z Serwisu Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Wymagane są tylko takie dane, które są niezbędne do poprawnego działania Serwisu lub świadczenia zamówionych usług. Nie podanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje zamieszczone w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy o najem w rozumieniu art. 71 k.c.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełniania Formularzu zamówienia w Serwisie przez Usługobiorcę, a w szczególności polegających na podaniu przez Usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych danych całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane: (1) korzystaniem z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę niezgodnie z niniejszym Regulaminem, (2) wykonaniem Zamówień złożonych za pośrednictwem Formularza Zamówienia przez osobę nieuprawnioną, jeśli dyspozycja została złożona w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
 5. Złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia mogą nie zostać zrealizowane w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Usługodawcy spowodowanych działaniami siły wyższej, które uniemożliwiają obsługę Usługobiorców.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przerw technicznych w działaniu Serwisu.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego lub stałego zawieszenia dostępności Serwisu.
 8. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w tym wystąpienia okoliczności które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę, lub Usługodawcę.

9.. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem oraz Umową o świadczenie usług drogą elektroniczną stosuje się przepisy prawa polskiego.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w razie zmiany przepisów prawa dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich w Serwisie www.comfortrent.com.pl.
 2. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów/ Usługobiorców będących  Konsumentami i korzystających ze Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy następujących ustaw:  Kodeks cywilny, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. Nr 144, poz.  1204 ze zm.), ustawa o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. poz. 827), ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa.
 4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym Konsumentem zostają poddane właściwemu Sądowi powszechnemu.
 5. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń min. przed Stałym Polubownym Sadem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do w/w trybu, jak i wszystkich procedur  pozasądowego rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 6. Usługodawca przestrzega kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2007 roku, Nr 171, poz. 1206).  Informacja o sposobie dostępu do w/w aktu znajduje się pod następującym adresem mailowym: www.uokik.gov.pl

Kraków, dnia 6 marca 2020 r.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!